2022-10-31

ACS energy letter

21. Z. Q. Zhuo, K. H. Dai, J. P. Wu, L. Zhang, Nobumichi Tamura, Y. D. Chuang, J. Feng, J. H. Guo, Z. X. Shen, G. Liu*, F. Pan*, W. L. Yang*, "Distinct Oxygen Redox Activities in Li2MO3 (M = Mn, Ru, Ir)", ACS Energy Lett. 2021, 6, 3417−3424.